women law

WOMEN PROTECTION LAWS

Indian Constitution protects women’s rights and privileges in all aspects to achieve their dream. Women’s Rights include the right to…

2 years ago

பெண்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய பாதுகாப்பு சட்டங்கள்

இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டமானது, பெண்களுக்கு பல உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் அனைத்து துறைகளிலும் அவர்களின் கனவை நனவாக்க அளிக்கிறது. பெண்களுக்கு சமத்துவம், கண்ணியம் மற்றும் பாகுபாட்டிலிருந்து விடுதலை உரிமை…

2 years ago