நிலவு

எதனாலோ மனமே

எழும்பி துள்ளிக் குதிக்கும் மீனாளின் மனமோ குதூக்கலத்தை குத்தகையெடுத்தது எதனாலோ...பரந்த அம்புதியின் அசைந்தாடும் கயலாய் உள்ளமோ உவகையோடு களிப்பில் நடனமாடியது எதனாலோ....வலம்புரி சங்கினுள் சேகரித்த காற்றின் இசை…

3 years ago