சட்டம் அறிவோம்

சட்டம் அறிவோம் – மரண வாக்குமூலம் (Dying Declaration)

# இந்திய சாட்சிய சட்டம்1872  பிரிவு 32 ன் படி மரண வாக்குமூலம் எனப்படுவது சட்டத்திற்கு புறம்பான செயலின் விளைவால் இறக்கும் நிலையில் உள்ள மனிதரிடமிருந்து அவர்…

3 years ago