திருநம்பிகள் யார்

2 years ago
Yuvathi

மனித உறவுகள் இங்கே ஆயிரம் ஒவ்வொரு உயிரும் படைக்க படும் போது அதற்கேற்ற உடல் அமைப்புடனும் குணாதிசயங்களோடும் படைக்க படுகிறது, அப்படி படைக்கப்படும் மனிதன் ஆணாக இருந்து…

LIFE IS NOT ALWAYS THE SAME AS WE THINK!!

I am born and brought up in a very protective family.  Being the only girl child in the family I…

2 years ago

MY SALARY IS MY ONLY IDENTITY?

Many have lost their family; friends; and their jobs in the Coronavirus pandemic. One among those is my friend whom…

2 years ago

WHY JUST ONE DAY OF CELEBRATION?

As we turn the sheets of the calendar every year; we await for coming days. We start with New Year…

2 years ago

I WISH I HAD SOME MORE TIME WITH YOU

I just had my dinner. It was Sunday evening; so I prepared a special dish for dinner. Two varieties of…

2 years ago

WHO HAS TO BE BLAMED?

   I woke up to shocking news. Sexual harassment and assault incident at one of the reputed school in the…

2 years ago

HOW TO OVERCOME MY SLEEP DISORDER?

  I always see nightmares that startle me to wake up at midnight very often. I couldn’t remember exactly what I…

2 years ago

Can I ever be a good friend of my child?

         “My child always back answers me"; said the mother who had come to me to seek…

2 years ago

A journey from being an helpless would-be mother to a strong independent mother

“Wow, congratulations!!”; the whole day I was poured with hearty wishes left to right from my family, friends, and relatives.…

2 years ago

AN ENCOUNTER WITH MY OWN FEAR

For many, last year was been the worst year of their life, as the whole world was under a complete…

2 years ago