கிராமத்துக் கொரனா

0
438

Madagascar in black and white : Landscapes, cities and villages

கடும் நோயின் அச்சுறுத்தல் இல்லை
மரண எண்ணிக்கை அலைப்புறுதல் இல்லை
வாகனசோதனைகள் இல்லை
மருத்துவ சோதனைகளும் இல்லை

நோய்ப்பரிசோதனை இல்லை
அலட்டலோ பயமோ துளியும் இல்லை

வேப்பமரத்துக் காற்றும்
வேடிக்கைப் பேச்சும்
துளசி தேத்தண்ணியும்
உளுந்தங் கஞ்சியுமாக
பயமின்றி கடக்கும்
தற்சார்பு கிராமத்தானுக்கு
நோயும் பெரிதில்லை
நோய் ஒழிப்பும் பொருட்டில்லை

பட்டினத்தான் பயந்து
பட்டிக்காட்டுப் பக்கம்
ஒதுங்காத வரை.

இப்போதோ,,
ஒட்டுவாரொட்டி ஒட்டிக் கொள்ளுமோ
இல்லை ஒட்டிக் கொல்லுமோ
என வேதனைப் பட்டு
காடுகரை போட்டு வைக்க
கதியும் இல்லை.

ஆனது ஆகடுமென
வேப்பஞ்சாறும் இஞ்சிச்சாறும்
காக்குமென
துண்டுதறி தோளிலிட்டு
வேலைக்கு விரைகிறார்கள்
பெருந்தொற்றை அலட்சியம் செய்தபடி.

 

-ராஜலக்ஷ்மி